Uitspraak van de Raadkamer

Op 1 augustus 2017 deed de Raadkamer van Brussel uitspraak over de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank en over de aanklachten. Nog voor we kennis konden nemen van het vonnis stuurde Justitie al een persbericht de wereld in. Dat werd overgenomen door journalisten allerhande, en de artikels die verschenen bevatten alleen maar foutieve informatie, bijvoorbeeld door dit komende proces op één hoop te gooien met het onderzoek dat meer toegespitst is op de strijd tegen de maxi-gevangenis, door te verwijzen naar feiten die plaatsvonden buiten de periode waarover dit proces gaat en tenslotte door zelfs de werkelijke aanklachten niet juist weer te geven.

De Raadkamer schrapte de verzwarende omstandigheid van “terrorisme” overal waar het Federaal Parket die op een specifiek misdrijf geplakt had. Tegenlijkertijd werd ook de aanklacht van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep geschrapt. Vervolgens schrapte de Raadkamer ook een reeks aanklachten waarvoor ze te weinig elementen in het dossier ziet, in het bijzonder de aanklachten over de aanval tegen het politiecommissariaat in de Marollen, de brandstichting tegen wagens van cipiers op de parking van de gevangenis van Ittre, de vervaardiging van valse loonfiches, enkele diefstallen in supermarkten, aanzetten tot terroristische misdrijven (eerst geherkwalificeerd als “aanzetten tot misdrijven en misdaden”, maar vervolgens geschrapt wegens verjaard).

De Raadkamer herkwalificeerde de “deelname aan de activiteiten van een terroristische groep” in deelname “aan een vereniging gevormd met het oog op het schaden van mensen of eigendommen door het begaan van misdaden of misdrijven” (9 beklaagden). “Leiders van een terroristische groep” werd aldus omgevormd tot “provocateurs of bendeleiders van een vereniging gevormd met het oog op het schaden van mensen of eigendommen door het begaan van misdaden of misdrijven” (3 beklaagden). De andere aanklachten die doorwezen werden naar de correctionele rechtbank zijn:

– “Poging tot brandstichting in een bewoond gebouw” tijdens de betoging voor het gesloten centrum in Steenokkerzeel op 21/1/2009 (8 beklaagden)

– Flikken te hebben “aangevallen, weerstand geboden met geweld of bedreigingen” tijdens diezelfde betoging (8 beklaagden)

– “Beschadigingen” van een limousine op 16/11/2011, verzwaard met het feit dat het misdrijf ingegeven is door “haat, misprijzen, vijandigheid omwille van de rijkdom van de slachtoffers” (3 beklaagden)

– “Slagen en verwondingen” aan de chauffeur van de limousine (3 beklaagden)

– Flikken te hebben “aangevallen of weerstand te hebben geboden” tijdens een betoging in Anderlecht op 12/11/2010 (2 beklaagden)

– “Slagen en verwondingen” aan een agent op 1/10/2010 (1 beklaagde)

– “Vervaardiging van verboden wapens“, op 1/10/2010 voor kraaienpoten (2 beklaagden) en op 12/11/2010 voor metalen staven (2 beklaagden).

– “Dreiging met aanslag” tegen een persoon die naast de gevangenis van Vorst woont, begin oktober 2010 ‘s nachts wakker wordt van vuurwerk en niet blij was met al dat kabaal (3 beklaagden).

– “Graffitis” met de verzwarende omstandigheid van “ingegeven door haat” (8 beklaagden)

– “Opzettelijke belemmering van verkeer op waterwegen” tijdens een betoging in Anderlecht (2 beklaagden).

– “Beledigingen” tegen eurocraten (3 beklaagden).

– “Toe-eigening van de titel van advocaat” (2 beklaagden).

Het Parket heeft 15 dagen de tijd om eventueel beroep aan te tekenen tegen deze beslissing. In het totaal worden dus 12 kameraden vervolgd.

De Belgische magistratuur lijkt dus de oude draad weer te willen opnemen in de repressie tegen anarchisten door hen te vervolgen voor “vereniging van misdadigers”. Daar komen we nog op terug.

We maken gebruik van de gelegenheid om groetjes te sturen naar de anarchisten en revolutionairen die in de cellen van de staten zitten overal ter wereld, en naar allen die vechten voor de vernietiging van alle autoriteit.

La Lime

Brussel, 2/08/2017

La décision de la Chambre du Conseil encore reportée // Beslissing Raadkamer weer uitgesteld

Le 29 juin 2017, la juge de la Chambre du Conseil a ordonné la réouverture des débats, car il manquerait des procès-verbaux initiaux des certaines accusations. Une nouvelle audience aura lieu le 14 juillet pour le dépôt de ces procès-verbaux (pas de nouvelles plaidoiries). Ensuite, la Chambre donnera son jugement dans les 15 jours.


Op 29 juni 2017 liet de rechter van de Raadkamer de debatten heropenen omdat er initiële proces-verbalen van bepaalde aanklachten zouden ontbreken. Een nieuwe zitting zal plaatsvinden op 14 juli om die proces-verbalen in te dienen (dus geen nieuwe pleidooien). Daarna zal de Raadkamer uitspraak doen binnen de 15 dagen.

Retour de flamme solidaire

“4 véhicules de l’entreprise Fabricom ont brûlé à Saint-Gilles lundi matin (26/6)

en solidarité avec les anarchistes dans le collimateur de la justice anti-terroriste en belgique

pour envoyer force et courage à toutes celles et ceux qui portent la rage de la révolte dans leur coeur

Repris de Indymédia Bruxelles, http://bxl.indymedia.org/spip.php?article14733

 

Attaque incendiaire des locaux d’Enedis (Crest, France)

CREST – Un incendie qui s’est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi (9/06/2017), a détruit une grande partie des locaux du site Enedis (ex ERDF) rue quai Pied-Gai. Les bureaux et locaux techniques ont été la proie des flammes. Huit personnes travaillent sur le site qui abrite le service d’entretien du réseau 20.000 volts. Le garage abritant plusieurs véhicules a été épargné. Il n’y a aucun blessé. L’attaque a ensuite été revendiquée par Konspiration d’Individualités Complices et Kaotiques (K.I.C.K.). Le communiqué qu’on peut lire ici, dit à la fin que “La joie que nous avons ressentie cette nuit là, nous voulons la partager avec d’autres. A Krèm, parce qu’il a toujours su garder le silence. A Kara, parce que même si elle n’a pas su garder le silence, elle a eu le courage de revenir sur ces déclarations. A Damien, parce que ces mots et sa détermination nous donne de la force. Aux anarchistes de Bruxelles qui font face à un procès anti – terroriste pour avoir lutté sans médiation contre toutes les prisons. Aux inculpé.es de Scripta Manent, qui refusent d’endosser un rôle de victimes. A Nicolas Gai et Alfredo Cospito qui ont su assumer des positions fermes malgrè les risques, et qui se sont donné les moyens de leurs ambitions.A celleux qui veulent s’envoler quitte à se bruler les ailes.”

9/06/2017

Décision de la Chambre du Conseil // Beslissing van de Raadkamer

Après les plaidoiries de la juge d’instruction, du procureur du Parquet Fédéral et les avocats de la défense, la Chambre du Conseil rendra son verdict sur la tenu ou non d’un procès (antiterroriste) contre 12 anarchistes et avec quelles accusations le 29 juin 2017.

Na de pleidooien van de onderzoeksrechter, de procureur van het Federaal Parket en de advocaten van de verdediging zal de Raadkamer op 29 juni 2017 uitspraak doen over het al dan niet houden van een (antiterroristisch) proces tegen 12 anarchisten en met welke aanklachten.

 

 

Nieuws van het proces tegen anarchisten

“Ik heb vertrouwen in de justitie van mijn land”

Een statenloze

Op 30 mei 2017 moest de Raadkmaer beslissen over het al dan niet houden van een anti-terroristisch proces tegen 12 anarchisten aan wie verweten wordt deelgenomen te hebben aan verschillende strijden tegen gevangenissen, grenzen, loonslavernij, de dominante moraal,…

Na een meer dan ontwijkend pleidooi van de procureur die zelfs niet de moeite deed om elke aanklacht te onderbouwen werd door de advocaten een “verderzetting” gevraagd om de verdediging te kunnen voorbereiden. In haar groothartige clementie heeft de rechter daarvoor een uitstel van 13 dagen toegekend. Wanneer het wil, kan het gerecht dan soms toch snel zijn…

Op 12 juni volgt dus de volgende zitting van de Raadkamer en de beslissing over het houden van een proces.

We nodigen alle geïnteresseerden uit:

Op 17 juni om 18u in de bibliotheek Acrata (grooteilandstraat 32 in Brussel). Er zal kort uitleg gegeven worden over de stand van zaken en de aanklachten die weerhouden werden. Daarna volgt een benefietconcert van twee kameraden die een eigen kleur geven aan Spaanse strijdliederen.

Tegen alle autoriteit, actieve solidariteit!

Proces tegen anarchisten – Verslag van de zitting van de Raadkamer

Brussel – Op 10 mei vond dus de zitting van de Raadkamer plaats die moest beslissen over het al dan niet vervolgen van 12 anarchisten voor terrorisme.

De zitting liep een beetje in het honderd vermits de rechter de kwestie van de taal opwierp waarin het eventuele proces gevoerd zou worden. Inderdaad, alle mogelijke beklaagden hebben niets verklaard tijdens hun ondervragingen, maar een meerderheid van hen heeft niets verklaard… in het Nederlands ! Evenwel werd de procedure verdergezet in het Frans… Ze konden er niet aan uit over hoe ze dit “probleem” voor de moment konden regelen, en aldus werd de zitting uitgesteld. Er werd voorlopig nog geen nieuwe datum vastgelegd.

De beklaagden staan dus nu met beide voeten in een nieuwe fase van “juridische tijdsrekening”. We moeten evenwel een oogje gericht houden op heel deze zaak – zonder alarmistisch te gaan doen – en het gerecht niet toelaten om haar werk stilletjes te verrichten zonder dat er solidariteit getoond wordt met deze kameraden.

Trouwens, ook al dateren de feiten van enkele jaren geleden, de wereld is ondertussen nog niet zo veel veranderd en het is altijd de moment om te revolteren!

Revolteren, ook nu, of het nu na de revoltes in de gevangenissen is die op deze moment plaatsvinden, tegen de schande die de zogenaamde “45 uren-wet” is, in solidariteit met het verzet in de gesloten centra, tegen de alsmaar moeilijker levensomstandigheden of de dagelijkse vernederingen die ons opgelegd worden door de burgermoraal… Het ontbreekt niet aan redenen, noch aan gelegenheden.

Solidariteit in strijd.